Визия

Визия

  В общественото пространство детското заведение да се утвърди като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, явяваща се среда за социална, културна, възпитателна и образователна работа, център за творчество и съмишленик и партньор на деца, родители и учители:

-Сигуряваща условия за социален и емоционален комфорт,психическо,физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст.

-Съдействаща за личностно‐ориентиран и резултативно обоснован възпитателно‐образователен процес в педагогическото взаимодействие.

-Гарантираща постоянен конструктивен диалог с родителите, взаимно доверие и подкрепа.

  Всичко, което предвиждаме да постигнем ще се случи чрез системна и упорита работа по набелязаните цели както от страна на екипите в детската градина, така и с продължаване и доразвиване на традиционно доброто взаимодействие с родителите и обществеността.