Мисия

Мисия

  Мисията на детската градина е да отглежда, възпитава и обучава щастливи и мислещи личности, уверени в собствените си сили. В тази връзка нашите усилия са насочени към разширяване на възможностите за пълноценна социална реализация и развитие на детските способности в процеса на възпитание и обучение чрез прилагането на съвременни иновационни модели, методи и подходи на възпитателно ‐ образователна дейност.