Образователно-възпитателна дейност

Образователно-възпитателна дейност

  В детска градина „Детски свят“ се отглеждат, обучават, възпитават и социализират деца на възраст от 3 г. до постъпването им в първи клас. По изключение и поради липса на яслени групи в първа група се приемат и навършили 2 год. деца. Образователната дейност в детската градина е основополагаща за изграждането на детската личност. Тук ние поставяме основите на физическото, познавателното, езиковото, нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие, което включва:
  – Обучение и възпитание на децата, което се провежда на книжовен български език.
  – Овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание.
  – Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.
  – Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
  – Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.
  – Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.
  – Детската градина не допуска при прилагане на образователния процес, налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
  – Детската градина, съвместно с финансиращия орган осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

  Съвременната детска градина отговаря на потребностите на детското развитие, когато реализира перспективни цели с изпреварващи практики. Акцентът, който се поставя върху допълнителните дейности в масовата практика, придава нов смисъл на педагогическата работа, когато интегрира образователните стандарти с разширяване личностния опит и индивидуалните преживявания на децата. Считаме, че основните промени в подобряване качеството на образованието идват от включването на нови източници на познание и практически дейности.
  В детска градина „Детски свят“ успешно развиваме образователно-възпитателна, административно-управленска, квалификационна и социално-битова дейност.

  Това се осъществява в ежедневно търсене на нови контакти с институции, фондации и организации за подпомагане на дейността ѝ. Поддържаме интернет сайт. Участваме в проекти и програми /общински, регионални, национални, международни/. Популяризираме постиженията на нашите възпитаници и колеги.

  В детската градина се използват съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, образователен софтуер и др. Използва се индивидуална и групова организация на работа. Обогатява се системата за проследяване на постиженията на децата. Създаден е набор от апробирани задачи за всяка група. Непрекъснато се усъвършенстват процесите на планиране , организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес. Въвеждат се нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.

  Сформирани са школи по интереси, в зависимост от желанията и потребностите на деца и родители.

  – За децата – чуждоезиково обучение, фолклорни танци, рисуване, модерен балет, пиано и др.
  – За родителите – „Работилница за родители“.
  – За педагогическите екипи се осигуряват условия за участие в квалификационни форуми на различни равнища.

  Детската градина разработва и прилага модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина и задължително включва краткосрочно присъствие на родителите в детската градина.

  Учебната година започва на 15 септември и продължава до 14 септември следващата година. В нея има учебно време (от 15 септември до 31 май) и неучебно 1от 01 юни до 14 септември). Учебното време е организирано в педагогически ситуации (основни форми) и допълнителни дейности. Процесът на възпитание и образование в детската градина се осъществява чрез прилагането на Програмна система като част от Стратегията за развитие на детската градина, която съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование.В Програмната система се включват:

  – подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
  – разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
  – тематично разпределение за всяка възрастова група;
  – механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

  Образователната дейност по стандарт е организирана по учебни направления и теми, които обхващат учебното съдържание.