Предоставяни услуги

Предоставяни услуги:

  С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина „Детски свят“ предоставя следните обществени услуги:

  – Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование – Изтегли от тук

  – Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование – Изтегли от тук