Проекти

Проекти

  За 2021/2022 г. по проект АПСПО се обучаваха допълнително по български език деца в четири групи, в квалификационни форми участваха пет души от непедагогическия персонал, бяха заплатени таксите на деца от уязвими групи

  За 2022/2023 г. работиха четири групи за допълнително обучение по български език за деца, в квалификации участваха двама педагози и трима души от непедагогическия персонал

  За 2023/2024 децата се обучаваха в пет групи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Беше проведена интензивна работа с родителите под формата на обучения за агресията и физическото развитие на малките деца.

 • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
• Постановление №129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
• Проект на община Харманли „Харманли за младите“ – реновиране на съоръжения за игра в двора на детската градина, монтиране на пързалка и люлки в двора на градината в с. Върбово, „Зелена занималня“ – в с. Върбово
• Проект на МОСВ и ПУДООС „Моята зелена детска градина“ в двора на детската градина. Бяха монтирани масички и пейки, кош за разделно събиране на отпадъци, засадени цветя и билки.
• Четвърта поредна година работим по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ като реализираме и продължаваме да развиваме поредната иновативна практика – STEM (учене чрез правене и игра, проектно и проблемно-базирано обучение), успешно преодоляване на тревожността у новопостъпилите деца и създаване на Модел за приобщаване на децата, „Школа за традиции“ – чрез участие в творчески ателиета децата разширяват познанията си за българския фолклор във всичките му форми и откриват какви са традиционните български занаяти, упражнявани в нашия край.

  За 2020-2021 уч. год.работихме по следните проекти:

  Проект BG05M2OP001-2.010„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

  Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

  По НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“ за 2016/2017уч. година – получени лаптопи;за 2018/2020 г. –получена интерактивна дъска; за 2019/2020 уч.година – получен преносим компютър. Програмата се финансира от МОН.

  Проект BG05M2OP001-2.010„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

  През учебната 2019/2020 година ДГ „Детски свят“ работи по проект по НП „Успяваме заедно“. Целта на проекта е създаване на благоприятни условия за социална адаптация на детето при постъпване в детска градина, чрез които ще се постигне удовлетворяване на водещата социална потребност от сигурност при смяна на средата.Проектът се финансира от МОН. През учебната 2020/2021 година, отново работихме по проект по НП “Успяваме заедно“. По   Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ се работи за адаптация на детето при постъпване в детска градина, осигуряване на кътове за игра и психологическа и методическа помощ за родителите на малките деца.

  Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ BG05M2ОP001-3.005-0004. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата и определяне на риск от обучителни затруднения. Проектът се финансира от ОП“НОИР“2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд. По дейност 1 се провежда допълнително обучение на деца с майчин език, различен от българския с цел по-добра адаптация в детската общност и по-пълноценна подготовка за училище. По дейност 2.1. се изплащат такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на ППЗСП. дГ „Детски свят“ продължава участието си в програмата и през 2021/2022 уч г.

  Проект:„Работилница за родители – да пораснем заедно“, финансиран от УНИЦЕФ България. Целта на проекта е да се обогатят знанията на родителите, за отглеждане и общуване с най-малките деца и разширяване познанията им детското развитие.

  Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финансова година съгласно ПМС 129. Проектите се разработват ежегодно.

Схема „Училищно мляко“ – Работи се от началото на учебната 2017/2018 година.

Схема „Училищен плод“ – Работи се от началото на учебната 2013/2014 година.

  Работата по двете схеми продължава. Те се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, при спазване на здравните изисквания. Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

  През 2021 бяха приключени два проекта по кампанията „ Ние и нашето утре“ – 2021 г. , Младежки дейности на Община Харманли. Единият бе осъществен на втория адрес на ДГ „Детски свят“ в с. Върбово – „Нашите деца са нашето утре“, а втория – в ДГ „Детски свят“, гр. Харманли, „По-добро „утре“ за нашите деца“. Бяха монтирани детски съоръжения в двора на ДГ в с. Върбово, и реновирани люлки и пързалки, нова градинка и седалки за пясъчници в Харманли.

  През 2020/2021 учебна година учителите, децата и родителите от няколко групи от детската градина участваха активно в кампании на РИОСВ за Деня на водата – „Влажните зони -2021“ като участваха в конкурс за рисунка и спечелиха награди, гр. „Калинка“ цяла седмица провеждаха и заснемаха опити с вода под надслов „Вълшебствата на водата“, гр. „Слънце“ се направиха „лаборатория“. Както всяка година отбелязахме и Деня на Земята със засаждане на цветя и изработване на въртележки. Получените награди са публикувани в галерията.

  През последните години детска градина „Детски свят“ работи успешно по проекти и национални програми. Два пъти печели НК „За чиста околна среда“ на ПУДОС с помощта на, която е изградена беседка и екологичен кът за игра и обучение в двора на детската градина и екологичен кът, който включва беседка, пясъчник с биоградинки във филиала в село Върбово.

  Навлизането на информационните технологии, като положителна промяна в организацията на работата на учителите и разнообразяване на детските възприятия и преживявания, позволи чрез „ИКТ в училищното и предучилищното образование“ да закупим три лаптопа, модерна мултимедия и интерактивна дъска.

  Още с навлизането на НП„С грижа за всеки ученик“, НП„Развитие в системата на предучилищното образование“ детската градина ежегодно работи за повишаване знанията по БЕЛ чрез допълнително обучение съобразено с индивидуалните потребности на децата от ПГ.Продължаваме традицията и тази година с проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. и съфинансиран от Европейският социален фонд. Проектът е насочен към допълнително обучение на деца от уязвими групи, което задоволява техните потребности имайки предвид района, в който се намира детската градина.

  Под ръководството на ментор и научен ръководител успешно участваме и в Оперативна програма „Студентски практики“, фаза 2, които дават възможност на бъдещи учители да придобият професионален опит.

  По проект“ Харманли за младите“ на община Харманли в две последователни години в градината бяха изградени пространства, където деца и родители откриха място за обучение, общуване и игра.

  Детска градина“Детски свят“ провежда ежегодно съвместно с ВСС на БЧК София и БЧК Хасково проект „Дръж под око“, където родителите получават насоки как да опазят децата си от удавяне и се обучават в първа до лекарска помощ.

  Като партньори на БЧК Хасково работим по проект: „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ в рамките на програма „Еразъм+“, финансирана от Европейската Комисия, подаден от водеща организация: Австрийски Червен кръст, Сдружение, № 432857691, адрес: Wiedner Hauptstrasse 32, A – 1040 Vienna.

  По НП „Успяваме заедно“ преодоляваме тревожността у децата и родителите в процеса на адаптация чрез съвременни модели на взаимодействие.

  Обединяваме усилия на семейството и детската градина насочени към развитието на детето. Създаваме условия за поощряване ежедневните контакти родител-педагог-дете, повишена инициативност на родителите, емоционално общуване.

  Осигуряваме право на детето да расте и да се възпитава в комфортна педагогическа среда, която отговаря на съвременните изисквания и на поставените цели. Създадохме максимално добри условия за работа с родители и деца. Изградените кътове за игра спомагат за по-лесна адаптация на 2-3 годишните деца.

  Приключи поредния проект финансиран от Община Харманли „Харманли на 510 години“-2020г. Изградени бяха съоръжения за игра, създадени са условия за активна двигателна дейност, за стимулиране на образователния процес и здравословен начин на живот.Детска градина „Детски свят“се превърна в още по-желано място, където родителите се чувстват част от нашия екип.Създаде се система от доброволчество сред родителите за подобряване, опазване и поддържане на детската площадка в двора.

  Благодарим на всички, които помогнаха да осъществим и тази наша идея: „Движение и здраве за активни и щастливи деца“.